Cara Membuat Surat Kuasa dengan Benar

  • Femalegeek
  • Mar 25, 2021
Cara Membuat Surat Kuasa dengan Benar

Surat kuasa merupakan surat yang diberikan kepada penerima kuasa dari yang memberi kuasa. Biasanya surat kuasa dibuat karena yang memberi kuasa tidak bisa melakukan suatu hal sehingga harus diserahkan kepada yang menerima kuasa. Cara membuat surat kuasa dengan benar yaitu dengan memperhatikan macamnya. Berikut adalah macam surat kuasa.

  1. Surat Kuasa Perseorangan

Surat kuasa persorangan adalah surat yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang dipercayai agar melakukan sesuatu guna kepentingan pribadi sang pemberi kuasa. Contoh dari surat kuasa perseorangan adalah surat kuasa untuk mengambil pensiun gaji, surat kuasa untuk mengambil pesanan.

  1. Surat Kuasa Kedinasan

Surat kuasa kedinasan yang dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan, yaitu surat kuasa yang dibuat oleh suatu instansi atau perusahaan atau oleh seorang pejabat atau pimpinan yang diberikan untuk bawahannya agar melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan instansi misalnya surat kuasa untuk mengurus soal-soal ujian.

  1. Surat Kuasa Istimewa

Surat kuasa istimewa yaitu surat kuasa yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain, misalnya pengacara, untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada kaitannya dengan pengadilan.

Surat kuasa merupakan salah satu surat yang terbilang resmi. Namun memiliki beberapa perbedaan dengan surat resmi yang sering kita jumpai. Terdapat beberapa ciri khusus yang dimiliki surat kuasa. Berikut ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh surat kuasa.

  • Surat kuasa menggunakan bahasa yang baku dan mudah dipahami
  • Surat ini disertai dengan judul surat, misal “surat kuasa”
  • Surat ini disertai dengan surat pelimpahan kuasa tertentu kepada pihak terkait

Contoh surat kuasa dengan benar

  1. SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai pihak 1:

Nama : Dani Irawan

Tempat/ Tanggal lahir : Bandung, 08  September 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

NIK : 5665547647767

Alamat : Jalan Bikasoga RT. 09, RW. 1, Suka maju, Pasir impun, Bandung.

Dengan ini memberikan kuasa kepada pihak 2:

Nama : Riska Nuraeni

Tempal/Tanggal lahir : Bandung, 18 Februari 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

NIK : 5465786876337798

Alamat : Jalan Bikasoga RT. 09, RW. 1, Suka maju, Pasir impun, Bandung.

Untuk mengurus pengambilan BPKB dengan nomor polisi: R 2001 SA. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benar dan mohon digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 29 Juni 2019

Penerima Kuasa                                                                                                Pemberi Kuasa

Dimas Bakti                                                                                                         Rara Ramadhani

  1. SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai pihak 1:

Nama : Siti Mubarok

Tempal/Tanggal lahir : Bandung, 16 Januari 1990

NIM : 12312300129789

Alamat : Jalan Riau no. 75 RT 01 RW 08,Kota  Bandung, Jawa Barat.

Memberikan kuasa kepada pihak 2:

Nama : Tatang Nurjaman

Tempat/Tanggal lahir : Bandung, 29 April 1990

NIM : 0907877

Alamat : Jalan Banten no. 3, kec. Batu Ireng, Kota  Bandung, Jawa Barat.

Dengan ini pihak 1 memberikan wewenang kepada pihak 2 untuk mewakili pihak 1 dalam:

Pengumpulan buku sumbangan untuk perpustakaan atas nama pihak 1.

Pengumpulan jurnal skripsi atas nama pihak 1.

Pengambilan transkip nilai atas nama pihak 1.

Pengambilan ijazah atas nama pihak 1.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun. Mohon surat ini digunakan dengan semestinya.

Tulungagung, 23 Oktober 2019

Penerima Kuasa                                                                                Pemberi Kuasa

Tatang Nurjaman                                                                             Siti Mubarok

Related Post :